Categoriearchief: Lezingen

Lezing ‘Wijnbouw in Limburg’

Lezing 'wijnbouw in Limburg' door Wim Gloerich

“De worsteling van een wijnboer door het jaar”

door Wim Gloerich

op dinsdag 24 mei 2016 om 20.00 uur

in de zaal van Partycentrum Oud Zumpelveld aan de Irmstraat 23 te Simpelveld.

Het maken van wijn klinkt romantisch, maar er komt heel wat bij kijken. De suikers uit de druif en dan gist erbij en de alcohol vormt zich al. Echter, de wijn zal dan wel spoedig na de gisting bederven. Er komt heel wat meer bij kijken om zelfstandig een behoorlijke en drinkbare wijn te maken.

Wim Gloerich zal in zijn lezing uit de doeken doen hoe een wijnjaar voor een wijnbouwer er uit ziet en welke kennis en ervaring nodig is voor een wijnbouwer. Naast de kelderwerkzaamheden komen ook de wijngaardwerkzaamheden aan bod. Beide onderdelen zijn namelijk voor een goede kwaliteit van een wijn zeer belangrijk.

Ook zullen zaken worden besproken waar de meesten waarschijnlijk nog nooit van hebben gehoord, zoals van vruchtzetting, troshalveringkneuzen, afsteken en Feinschliff. Deze en nog enkele andere thema’s zullen tijdens het doornemen van een wijnjaar op een luchtige wijze worden aangesproken.

Aansluitend aan de lezing is er een bescheiden proeverij met verschillende wijnen van de Stokhemmer Wingerd om een indruk te krijgen van wat onze Limburgse bodem voort brengt.

Wim Gloerich uit Nijswiller is eigenaar en wijnbouwer van de Stokhemmer Wingerd.

Laat u dinsdag 24 mei aanstaande in Simpelveld informeren. Iedereen is van harte welkom.

Voor leden van heemkundevereniging De Bongard is de toegang gratis, van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van 2 euro.

Lezing ‘Kalkbranderijen’ in Zuid-Limburg

Kalkindustrie in Zuid-Limburg

door Jan Nillesen

op dinsdag 23 februari 2016 om 20.00 uur

in de zaal van Partycentrum Oud Zumpelveld aan de Irmstraat 23 te Simpelveld.

Kalksteen komt nagenoeg in heel Zuid-Limburg voor, ooit waren hier overal kalkbranderijen gevestigd. De kalkbranderij is een politieke, economische en historische activiteit. Vandaar een lezing over de historie van kalkovens en het kalkbranden, met de nadruk op het bedrijf in Zuid-Limburg. De centra hier in de regio van deze activiteit zullen worden besproken, met extra nadruk op de kalkbranderijen in de gemeente Simpelveld.

Kalkoven-Dalberg-Daelsberg

Kalkbranden is een complex onderwerp. Het is een chemisch proces en het succes ervan vereist randvoorwaarden die essentieel zijn voor een goed doorbrandde kalk. Randvoorwaarden zoals goede brandstof, hoge temperatuur, soort kalksteen en een goed gebouwde oven met een behoorlijke trek en goede afvoer. Kalksteen is een aards, dus geologisch product. De geologie van Zuid-Limburg zal eveneens aan bod komen voor zover het kalksteen betreft. Er heerst in de kalkindustrie een grote verwarring tussen enerzijds handels- en volksnamen en anderzijds de scheikundige en geologische termen. Zo is er meestal sprake van mergel, maar geologisch is dat een groenig mengsel van klei en kalksteen (ook wel: tufsteen). Als de term ‘-kalk’ aan een woord wordt toegevoegd, dan komt dit product uit de kalkbranderij, zoals kluitkalk, poederkalk en landbouwkalk. Zo noemt men kluitkalk ook wel steenkalk, die uit kalksteen gebrand wordt.

Jan Nillesen uit Eys is voormalig voorzitter van de Nederlandse Geologische Vereniging, afdeling Limburg en docent scheikunde. De chemicus schreef meerdere artikelen en een boek over de vergeten industrie van de kalkbranderijen. Laat u dinsdag 23 februari aanstaande in Simpelveld informeren. Iedereen is van harte welkom.

Voor leden van heemkundevereniging De Bongard is de toegang gratis, van niet-leden wordt

een bijdrage gevraagd van 2 euro.

Lezing ‘Religie in de Oudheid’.

Lezing ‘Religie in de Oudheid’.

door Koos Linders

Dinsdag 26 januari 2016 om 20.00 uur

Zaal van Partycentrum Oud Zumpelveld, Irmstraat 23 in Simpelveld. 
Koos Linders heeft zijn lezing (powerpoint) op onze site beschikbaar gesteld. Hij is hier te downloaden

Religie-in-de-Oudheid-Saturnalia

Mensen willen zin geven aan hun leven, velen verbinden deze zin van het leven met een grotere werkelijkheid die het eigen bestaan overstijgt: religie. Dat was ook het geval in het Romeinse Rijk, waartoe ons gewest eeuwenlang heeft behoord. Wat, in letterlijke zin, ‘bezielde’ de bewoners van dat rijk? Welke ontwikkelingen vonden er met betrekking tot de religie plaats, ontwikkelingen die hun verregaande invloed hebben tot op de dag van vandaag? Op deze avond komt die ontwikkeling aan de orde in de verschillende periodes die het West-Romeinse Rijk: de koningstijd, de republiek, de ‘voor-christelijke’ en de ‘christelijke’ keizertijd tot aan 476, het einde van het West-Romeinse rijk. Er worden thema’s besproken zoals: de rol van de voorouders, de betekenis van en de verhouding tot de goden, de huisgodsdienst, verschillende ambten, de feesten en de ‘godenimport’ uit onder andere Griekenland, het nabije oosten en Germania. De romanisering van Germania zal toegelicht worden vanuit de romanisering van ons gewest (sarcofaag van Simpelveld, heiligdommen in Coriovallum?). De overgang naar het christendom wordt toegelicht met de Saturnaliafeesten en de verering van de Sol Invictus, de Onoverwinnelijke Zon. Daarna volgt de periode van Constantijn de Grote en zijn opvolgers. De slotvraag (en de hamvraag) luidt: ‘Is de oudheid nu definitief voorbij?’ Laat u dinsdag 26 januari aanstaande in Simpelveld informeren. Iedereen is van harte welkom. Voor leden is de toegang gratis, van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van 2 euro.

Met vriendelijke groeten,
Heemkundevereniging De Bongard

Lezing over de Limburgse vrijmetselarij

Kunt u een geheimpje bewaren?

De Limburgse vrijmetselarij onthult haar verleden door Jean-Pierre Schobben op dinsdag 24 november om 20.00 uur in de zaal van Partycentrum Oud Zumpelveld aan de Irmstraat 23 te Simpelveld.

Wat is vrijmetselarij? Wat is het streven van hen die maandelijks bijeenkomen in hun werkplaatsen en tempels? Geheimzinnigheid alom. Veel mystiek. Hoewel besloten, is het echter geen geheim genootschap. Heden ten dage is het een levensbeschouwelijke, vrijzinnige vereniging waar dames en heren elkaar tweewekelijks ontmoeten in vriendschap en waar respect voorop staat.

Lezing vrijmetselarij deBongard Simpelveld

In het katholieke Zuiden van Nederland wordt er ondanks de ontzuiling nog steeds met enige achterdocht naar gekeken. Ten onrechte. De vrijmetselarij kent haar plek. Zij werft niet. Noch wil zij haar convictie opdringen aan andersdenkenden. Sterker nog. De leden van de vrijmetselarij geven ruimte aan diegenen die hun denkbeelden willen delen. Zolang dat in harmonie gebeurt en wanneer erover gesproken kan worden. Het is een humanistische vereniging zonder enige dogma’s. De enige mogelijke doctrine is dat er niet getwist wordt over politiek en geloof. Iedereen is daarom dus binnen deze kring welkom. Van welke gezindten, afkomst of maatschappelijke status dan ook.

De bouw- en lichtsymboliek zijn hetgeen wat hen verbindt en waarmee zij zinnebeeldig werken. De symboliek van de vrijmetselarij geeft de actieve leden diepgang in hun leven. Vrijdenkend waarbij het filosofisch karakter de mogelijkheden biedt elkaars ervaringen en denkwijzen te delen. Op een wijze waar een mogelijk twistgesprek uit de weg wordt gegaan en het in harmonie uitwisselen van elkaars inzichten voorop staat. Ieder het zijne.

Laat u dinsdag 24 november aanstaande in Simpelveld informeren. Iedereen is van harte welkom. Voor leden is de toegang gratis, van niet-leden wordt een bijdrage gevraagd van 2 euro.